محمد رضا تن پوشان

عالمی که انسان نام گرفت

عالمی که انسان نام گرفت قسمت بیست و ششم

عالمی که انسان نام گرفت/ توجه و سفر به درون – قسمت بیست و ششم   مهمترین و ضروری ترین علم آن است که برای حیات، نشاط و توانایی انسان، اساسی ترین مطالب را دارا باشد.به همین منظور قصد داریم مطالبی شامل سه بعد انسان شناسی (جسم‌شناسی، ذهن شناسی و روح شناسی)را با زبانی ساده

Read More »

عالمی که انسان نام گرفت

عالمی که انسان نام گرفت قسمت بیست و پنجم

عالمی که انسان نام گرفت/ توجه و سفر به درون – قسمت بیست و پنجم   مهمترین و ضروری ترین علم آن است که برای حیات، نشاط و توانایی انسان، اساسی ترین مطالب را دارا باشد.به همین منظور قصد داریم مطالبی شامل سه بعد انسان شناسی (جسم‌شناسی، ذهن شناسی و روح شناسی)را با زبانی ساده

Read More »

عالمی که انسان نام گرفت

عالمی که انسان نام گرفت قسمت بیست و چهارم

عالمی که انسان نام گرفت/ امواج مسموم تغذیه هر روزه بشر – قسمت بیستم و چهارم   مهمترین و ضروری ترین علم آن است که برای حیات، نشاط و توانایی انسان، اساسی ترین مطالب را دارا باشد.به همین منظور قصد داریم مطالبی شامل سه بعد انسان شناسی (جسم‌شناسی، ذهن شناسی و روح شناسی)را با زبانی

Read More »

عالمی که انسان نام گرفت

عالمی که انسان نام گرفت قسمت بیست و سوم

عالمی که انسان نام گرفت/ امواج مسموم تغذیه هر روزه بشر – قسمت بیستم و سوم   مهمترین و ضروری ترین علم آن است که برای حیات، نشاط و توانایی انسان، اساسی ترین مطالب را دارا باشد.به همین منظور قصد داریم مطالبی شامل سه بعد انسان شناسی (جسم‌شناسی، ذهن شناسی و روح شناسی)را با زبانی

Read More »

عالمی که انسان نام گرفت

عالمی که انسان نام گرفت قسمت بیست و دوم

عالمی که انسان نام گرفت/ امواج مسموم تغذیه هر روزه بشر – قسمت بیستم و دوم   مهمترین و ضروری ترین علم آن است که برای حیات، نشاط و توانایی انسان، اساسی ترین مطالب را دارا باشد.به همین منظور قصد داریم مطالبی شامل سه بعد انسان شناسی (جسم‌شناسی، ذهن شناسی و روح شناسی)را با زبانی

Read More »

عالمی که انسان نام گرفت

عالمی که انسان نام گرفت قسمت بیست و یکم

عالمی که انسان نام گرفت/ امواج مسموم تغذیه هر روزه بشر – قسمت بیستم و یکم   مهمترین و ضروری ترین علم آن است که برای حیات، نشاط و توانایی انسان، اساسی ترین مطالب را دارا باشد.به همین منظور قصد داریم مطالبی شامل سه بعد انسان شناسی (جسم‌شناسی، ذهن شناسی و روح شناسی)را با زبانی

Read More »

عالمی که انسان نام گرفت

عالمی که انسان نام گرفت قسمت بیستم

عالمی که انسان نام گرفت/ مغز تصفیه گر ورودی ها – قسمت بیستم   مهمترین و ضروری ترین علم آن است که برای حیات، نشاط و توانایی انسان، اساسی ترین مطالب را دارا باشد.به همین منظور قصد داریم مطالبی شامل سه بعد انسان شناسی (جسم‌شناسی، ذهن شناسی و روح شناسی)را با زبانی ساده تقدیمتان کنیم.

Read More »

عالمی که انسان نام گرفت

عالمی که انسان نام گرفت قسمت نوزدهم

عالمی که انسان نام گرفت/ مغز تصفیه گر ورودی ها – قسمت نوزدهم   مهمترین و ضروری ترین علم آن است که برای حیات، نشاط و توانایی انسان، اساسی ترین مطالب را دارا باشد.به همین منظور قصد داریم مطالبی شامل سه بعد انسان شناسی (جسم‌شناسی، ذهن شناسی و روح شناسی)را با زبانی ساده تقدیمتان کنیم.

Read More »